Projektet

I skoleåret 2012/2013 har Bislev Landsbyordning ansøgt om og fået bevilliget udviklingsprojektet IT 1t1 undervisning samt tidlig IT indlæring gennem Aalborg Skole- og Kulturforvaltning. Ansøgningen er som følger.

Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsprojektet gennemføres og endeligt evalueres?

Udviklingsprojektet vil strække sig over indeværende og kommende skoleår.

Vi vil løbende evaluere projektet. Dette vil finde sted halvårligt, samt løbende i forbindelse med studiekredsarbejdet.

Fordelen ved at prøve iPad af på en lille skole er, at vi forholdsvist hurtigt vil kunne få en ide om effekt, udfordringer og faldgruber.

I forhold til tidlig IT indlæring og effekten af at introducere børnehavebørn til iPad, har vi fordelen, at vi er en landsbyordning og at vi stort set kun får elever fra egen børnehave.

Det vil være muligt hurtigt at justere på projektet eller at implementere erfaring fra den enkle til de mange, da alle medarbejdere holder pause om det samme bord.

Projektets baggrund: Hvorfor ønsker skolen udviklingsprojektet? Hvilke af målsætningerne i strategiplanen for pædagogisk it vil blive undersøgt/udviklet gennem projektet?

Vi har gennem længere tid ønsket at styrke en i forvejen god differentiering i undervisningen.

Vi ønsker at integrere IT som et naturligt værktøj i den daglige undervisning. Derfor vil vi undersøge om 1 til 1 er en struktur vi finder optimal.

Vi har en struktur og et antal, hvor vi og særligt eleverne vil kunne drage stor nytte af det at have en tablet pr. hoved.

Vi vil gerne styrke samarbejdet mellem børnehave og skole. I forvejen har vi et tæt samarbejde idet at vi er landsbyordning. Vi kunne dog godt tænke os at afprøve, hvordan en tidlig indsats omkring tablets vil kunne styrke elevernes læring.

En vigtig del af projektet er også inddragelsen af forældrene i processen. Vi vil afholde forældrekurser. Vi har en blandet, men forholdsvis lille forældregruppe og vil kunne få nogle gode erfaringer i forhold til inddragelsen af forældre.

Vi vil gerne fokusere på, hvordan tablets kan styrke inklusionen af alle elever. Både dem der har sociale udfordringer og de fagligt stærke elever.

Det at arbejde med 1 til 1, følger godt op på den indsats der i forvejen skal være i år med elevkurser, forældrekurser, valgfag i IT og vil indgå i arbejdet med en ny IT strategiplan.

Beslutningen om projekt 1 til 1 og tidlig IT indsats blev truffet af en enig og engageret medarbejder gruppe.

Vi føler at vi til fulde kan leve op til målsætningen i strategiplanen omkring lokale praksisnære og anvendelsesorienterede forløb.

De målsætninger vi vil arbejde med fra strategiplanen er:

–       En udvikling af den didaktik der ligger i fagene.

Hvordan udveksler vi ideer og erfaringer systematisk.

Arbejde med vidensdeling via blogs

–       Etablering af studiekredse i forhold til at vidensdele.

–       Hvordan IT kan inddrages som et reelt værktøj i undervisningen.

–       PLC´s rolle i forhold til støtte af kollegaer

–       Arbejde med de nye digitale læringsmidler og udvikle egne undervisningsmaterialer bl.a. Gennem Ibook creater etc.

–       Kommunikation mellem lærer-pædagoger-elever-forældre.

Hvordan 1 til 1 kan styrke inklusionen af alle elever i skolen.

Projektets formål og mål: Hvad vil skolen gerne opnå? Hvilke konkrete forhold ønsker skolen at ændre? Hvilke spørgsmål søger skolen at besvare?

Vi vil med projektet gerne opnå, at Ipads bliver et integreret værktøj i undervisningen for såvel lærere, som eleverne. Og ved hjælp af dette værktøj at højne integrationen af IT i den daglige undervisning

Vi vil gerne, at lærerne i endnu højere grad bliver vejleder og inspirator for eleverne.

At undervisningsmaterialet bliver endnu mere differentieret og tilpasset til den enkle elev.

At eleverne bliver mere aktive i forhold til at skabe egen viden.

At studiekredsene er med til at styrke det faglige samarbejde mellem medarbejderne samt etablere bedre videndeling.

Vi vil gerne undersøge, hvordan iPads kan være med til at gøre såvel undervisning som materialet mere dynamisk og fleksibel i forhold til elevernes læring.

Hvilken effekt det har på børnehaveklassebørnene, at de tidligt har stiftet bekendtskab med iPads

Hvilken effekt vil det have på elevernes faglige samarbejde.

Handlingstiltag: Organisering af projektet: Planer og aktivitetsbeskrivelser. Hvem gør hvad, hvordan og hvornår? Faser, organisationsformer og metoder.

Vi vil organisere projektet, så alle medarbejdere og elever i skolen får en iPad til brug i både skolen og derhjemme. I børnehaven vil der være et sæt iPads svarende til ca. 1 pr 2-3 børn

Vi vil etablere studiekredse i følgende fag: dansk, matematik, engelsk, NT og de praktiskmusiske fag. Studiekredsene skal delvis fungere selvstændigt og delvis med inspirator udefra.

Den IT ansvarlige skal løbende opkvalificeres, så han kan stå for den tekniske uddannelse af medarbejdere, elever og forældre.

Inspirationskurser: En vigtig del af projektet er også at medarbejderne kommer ud og får inspiration og kommer i dialog med andre interessenter som eks. forlag, andre skoler etc.

Vi vil etablere blogs, hvor medarbejderne kan vidensdele. Vi vil også lave forsøg med elev og forældreblogs.

Skabelse af eget undervisningsmateriale og videndeling af samme bliver en vigtig del af projektet

Vi vil prøve at etablere aftale med relevante forlag om sparring i forhold til udvikling/afprøvning af materiale til ipads.

Interne IT kurser vil blive afholdt efter behov.

Projekter og Apple tv i alle lokaler: Det er centralt, at der i alle relevante lokaler er muligt at vidensdele det, der arbejdes med i undervisningen

Forældrekurser: Der vil blive afholdt forældrekurser flere gange i projektet, da det er centralt at forældrene har en forståelse for mulighederne og kan støtte eleverne i arbejdet hjemme.

Evalueringsplan: Hvilke konkrete tegn kan vise, i hvilken grad målene bliver indfriet? Hvordan og hvornår skal den  endelige evaluering foregå? Hvem er praktisk ansvarlig for evalueringen?

Løbende i forbindelse med studiekredsarbejdet

Gennem indlæg på blogs

Der vil finde delevalueringer sted halvårligt og den endelige vil finde sted efter skoleåret 13/14. Det er skolelederen, der i samarbejde med personalet, lederne af studiekredsene og Pitt forestår evalueringen. Tovholder er skoleleder og It ansvarlige.

Det er også vigtigt at inddrage elever og deres forældre i evaluering

Vilkår og økonomi: Er der særlige forudsætninger, der skal være afklaret i forbindelse med projektet? Hvilke ressourcer ansøger skolen om?

For at få projektet til at lykkes søges om

Hardware:

90 stk Ipad med beskyttelsescover

8 stk. projektorer med HDMI indgang

10 Apple tv

9 lærreder.

Kursus:

Vi vil gerne lave følgende studiegrupper dansk, matematik, NT, engelsk og praktisk musiske fag.

Derfor vil vi gerne ansøge om 1 facilitator til hver gruppe forventet 6 timer pr. gruppe

kursusafgift på diverse forlags etc. kurser(medarbejderne giver selvfølgelig selv tiden jf. arbejdstidsaftale.)

 

I forhold til alle forhold vedr. forsikringer, elevers adgang til software og hardware vil vi indrette os efter de retningslinjer, der bliver givet fra forvaltningen.

 

Skolen forpligter sig til selv at indkøbe Ipads til evt. nye elever.

Der vil på skolen være en håndfuld ekstra Ipads i tilfælde af, at elevens tablet skal repareres etc.

Alle udgifter i forhold til undervisning af elever og forældre afholdes af landsbyordningen.

Vi sørger selv for den fysiske etablering på skolen i forhold til elektrikere etc.

 

Digitale læremidler:

Vi forventer selvfølgelig at søge de statslige midler, når der kommer en procedure for samme.

 

Kontakt med konsulenter, øvrige skoler og andre samarbejdsparter: Hvilke aftaler har I indgået for at sikre det bedst mulige forløb af projektet?

Ingen endnu. Vi vil gerne have kontakt til nogle der kan facilitere studiegrupper jf. ovennævnte.

Har været i dialog med Erling Schmidt fra Pitt om den tekniske del af projektet

Tovholders navne:

Christian Møller (skoleleder) og Mikael Jensen (it ansvarlig)

Skriv et svar

Required fields are marked *.